Monday, March 16, 2009

Если завтра война

http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/09/798/11.html

No comments: